Portfólio

Ide o najefektívnejšiu variantu zhodnocovania voľných finančných prostriedkov prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. Vaša investícia je optimálne rozložená (diverzifikovaná) do burzovo obchodovateľných finančných nástrojov (ETF fondov), ktoré sú najmenej nákladový a zároveň najviac ziskový finančný nástroj spĺňajúci definíciu produktu kolektívneho investovania (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities).

Základným cieľom našich portfólií je štruktúrovanie rôznych ETF strategií a ponúkať klientom citlivé riešenia pre ich investície, aby prekonali dlhodobý rast inflácie.

  1. Definujeme a zoskupujeme 4 klientske skupiny – každý jednotlivý klient vkladá svoje voľné prostriedky do kombinácie aktív, v závislosti na jeho znalostiach, skúsenostiach, finančnom zázemí, averzii k riziku a investičných cieľoch.
  2. Hľadáme mieru jednotlivého ETF rizika pomocou kvalitatívneho „clusteringu“ a rizikového „ringfencingu“.
  3. Hľadáme vzájomné vzťahy rizika a výnosu pomocou kvantitatívnej diverzifikačnej analýzy.
  4. Realizujeme model kvantitatívnej stratégie pomocou IBM modelov.

DYNAMIC

Cieľoví klienti Dynamickí investori očakávajúci nadpriemerný výnos.
Stratégia Stratégia je zameraná na vysokú ziskovosť, ktorá však so sebou nesie aj vyššiu mieru rizika. Portfólio je tvorené výlučne rastovými spoločnosťami z USA a Európy (indexové investičné nástroje), pričom tu neexistuje žiadne vyváženie rizika dlhopisovými titulmi.
Menové zameranie Hlavnými menami portfólia sú EUR (50%)a USD (50%).

OFFENSIVE

Cieľoví klienti Dlhodobí investori, ktorí dbajú na dodržanie investičného horizontu.
Stratégia Stratégia je určená investorom, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a zároveň majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v USD. Polovicu portfólia tvorí index 500 najväčších amerických spoločnosti a rovnakým pomerom je investičný produkt doplnený o akcie spoločnosti z rozvíjajúcich sa trhov so zameraním na ázijské technologické spoločnosti.
Menové zameranie Hlavnou menou portfólia je USD (100%).

DEFENSIVE

Cieľoví klienti Konzervatívni investori, ktorí hľadajú stabilný výnos nad úrovňou inflácie pri podstúpení minimálneho rizika.
Stratégia Stratégia slúži na ochranu investovaných prostriedkov pred infláciou. Investičný produkt je tvorený zo štátnych dlhopisov krajín Európskej únie a akcií popredných spoločnosti podnikajúcich v Európe a USA.
Menové zameranie Portfólio je menovo diverzifikované medzi EUR (50%) a USD (50%).

BALANCED

Cieľoví klienti Vyvážení investori, ktorí akceptujú strednú úroveň investičného rizika.
Stratégia Stratégia poskytuje investorom stabilitu i možnosť zaujímavo zhodnotiť investíciu pri optimálnej miere rizika.Investičný produkt je tvorený zo štátnych a podnikových dlhopisov krajín Európskej únie a akcií popredných spoločnosti podnikajúcich v Európe a USA.
Menové zameranie Portfólio je menovo diverzifikované medzi EUR (75%) a USD (25%).

Pomôžeme Vám